Harmonogram odbioru odpadów


  

 

INFORMACJA

Realizując art. 6c ust. 1 i 2, art. 6h oraz art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250),
w związku z Uchwałą Nr XIII/77/2016 Rady Gminy Siemień z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 2868)

Wójt Gminy Siemień

1. Informuję, iż zadeklarowane opłaty za odpady komunalne należy uiszczać w terminie do:
a) za pierwszy kwartał – 15 marca danego roku;
b) za drugi kwartał – 15 maja danego roku;
c) za trzeci kwartał – 15 września danego roku;
d) za czwarty kwartał – 15 listopada danego roku;

bez wezwania gotówką u inkasenta (sołtysa), w kasie Urzędu Gminy Siemień lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemień

nr 92 8042 0006 0710 0752 2000 0010 BS O / Siemień

(tytuł przelewu: Imię Nazwisko, adres nieruchomości, opłata za odbiór odpadów komunalnych – kw…… rok……)

2. Brak wpłaty lub wpłata w wysokości niższej od należnej, spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.