dzisiaj jest: 21 marca 2018. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
wersja polska 
Gminna Ewidencja Zabytków
Azbest
Ochrona Środowiska
Wzory wniosków
Uchwały
Zarządzenia
Informacje
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Urząd Gminy Siemień
tel. +48 (83) 354-70-01
administrator@siemien.pl
Informacje
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu dna rzeki Tyśmienica w km 37+340 – 37+530, 40+000 – 41+560 i 42+740 – 43+800 oraz rowków opaskowych rzeki Tyśmienica w km 42+260 – 45+520

 Treść obwieszczenia
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


realizacji przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu dna rzeki Tyśmienica w km 37+340 – 37+530, 40+000 – 41+560 i 42+740 – 43+800 oraz rowków opaskowych rzeki Tyśmienica w km 42+260 – 45+520

 Treść obwieszczenia
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


realizacji przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu dna rzeki Tyśmienica w km 37+340 – 37+530, 40+000 – 41+560 i 42+740 – 43+800 oraz rowków opaskowych rzeki Tyśmienica w km 42+260 – 45+520

 Treść obwieszczenia
   

AZBEST

    W związku z przystąpieniem Gminy Siemień do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy sporządzana jest LISTA OSÓB PLANUJĄCYCH W 2011 ROKU USUNIĘCIE WYROBÓW AZBESTOWYCH z obszaru swoich nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Siemień.
 
    Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które są zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Siemień.

    Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

    Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Referacie Inwestycji (pokój nr 17), pod nr telefonu 83 354 80 86.
Zalacznik_Nr_3_AZBEST_osoba_fizyczna_docelowy.pdf

zal__nr_2_-_ocena.doc

Zalacznik_Nr_8_Inf_o_wyr_zaw_azbest.pdf

ZAMKNIĘCIE SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GLINNYM STOKU


Informuję, że z dniem 30 kwietnia 2010 roku gminne składowisko odpadów komunalnych w Glinnym Stoku zostało ZAMKNIĘTE.

Zważywszy na powyższe, zabrania się składowania odpadów na jego terenie. Zamknięcie składowiska wiąże się z przygotowaniem obiektu do prac związanych z jego rekultywacją.

Zachęcam do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Segregacja odpadów zmniejszy w znacznym stopniu ilość wywożonych śmieci na składowisko a jednocześnie stworzy możliwość ich wtórnego wykorzystania.
Siemień, dnia 3 lipca 2012 r.

OŚ.062.1.2012

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Siemień

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Siemień na lata 2012-2027


Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Siemień na lata 2012-2027”.

Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu w dniach od 03.07.2012r. do 24.07.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Siemieniu ul. Stawowa 1B, (pok. nr 11) w godz. od 7.30 do 15.30 i na stronie internetowej www.bip.lublin.pl/siemien.

 Zgodnie z art. 19 ust. 7 w/w ustawy, osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Siemień maja prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Siemień, które należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Siemieniu, lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  (e-mail: inwestycje@siemien.pl). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2012 r.

Treść Projektu

Projekt.docx

        
<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA