dzisiaj jest: 22 marca 2018. imieniny: Bogusław, Katarzyna, Oktawian
wersja polska 
Nivea
Urząd Gminy Siemień
tel. +48 (83) 354-70-01
administrator@siemien.pl
Aktualności
Ogłoszenie o sesji dn. 30.05.2017
 

                                                                           Siemień, dnia: 12.05.2017 r.

Rada Gminy

 Siemień

 

OGŁOSZENIE

 

 

 Dnia 30 maja 2017 r. odbędzie się XIX Sesja VII kadencji Rady Gminy Siemień.

Obrady sesji rozpoczną się o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Siemieniu.

 

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie.

 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad.

 

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok:

a) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) przedstawienie opinii komisji stałych o sprawozdaniach finansowym i z wykonania budżetu gminy,

d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach finansowym i z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia gminy,

e) dyskusja,

f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Siemień za 2016 rok.

 

4. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok:

1) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

3) dyskusja,

4) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy i Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Siemień z prac od ostatniej sesji Rady Gminy.

 

6. Zmiany w budżecie gminy na rok 2017

- dyskusja i podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

 

 

7. Omówienie i podjęcie przez Radę Gminy uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

2) w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;

3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Siemień;

4) w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Siemień z Powiatem Parczewskim i innymi gminami Powiatu Parczewskiego przy realizacji wspólnego zadania pn. „Dożynki Gmin z terenu Powiatu Parczewskiego”;

 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie Gminy Siemień z Powiatem Parczewskim w celu realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250 L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr.
W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2015-2020;

6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Siemień”.

 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

 

9. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 

11. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

  mgr Janusz Wójcik

 

« powrót
Zespół Ludowy "Jednolatki" - Kol. Miłków
Zespół Śpiewaczy "Aksamitki" - Żminne
Zespół Śpiewaczy "Alebabki" - Gródek Szlachecki
        
<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA