dzisiaj jest: 21 marca 2018. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
wersja polska 
Gminna Ewidencja Zabytków
Azbest
Ochrona Środowiska
 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 - Wycinka drzew i krzewów
Wzory wniosków
Uchwały
Zarządzenia
Informacje
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Urząd Gminy Siemień
tel. +48 (83) 354-70-01
administrator@siemien.pl
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
- w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, spełniający wymogi art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

- w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania, tj.:

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia; 

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną;
3) rodzaj technologii;

4) ewentualne warianty przedsięwzięcia;

5) przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii;
6) rozwiązania chroniące środowisko;

7)rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;
8) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko;

9) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Rodzaj dokumentu – raport lub karta, uzależniony jest od kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

 - poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziały­wać przedsięwzięcie,

- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.


Opłaty:

- 205 zł -za decyzję /ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) - część I, pkt 45 i pkt 46 załącznika do ustawy./

Dodatkowe informacje:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskali praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją,

2. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego,

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich  uzupełnienia,

4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 
Podstawa prawna:

- art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
 
Załączniki
  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przeds..doc

        
<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA