dzisiaj jest: 21 marca 2018. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
wersja polska 
Gminna Ewidencja Zabytków
Azbest
Ochrona Środowiska
 - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 - Wycinka drzew i krzewów
Wzory wniosków
Uchwały
Zarządzenia
Informacje
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Urząd Gminy Siemień
tel. +48 (83) 354-70-01
administrator@siemien.pl
Wycinka drzew i krzewów
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYCINANIA DRZEW I KRZEWÓW

Zgodnie z art. 83. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;

2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
- tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
- przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.


Opłata skarbowa:

Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów zwolnione jest z opłaty skarbowej – część III ust. 44 pkt. 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).


Opłata za usunięcie drzew:

Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa, a za usunięcie krzewów – w zależności od powierzchni porośniętej krzewami.

Nie wymagane jest zezwolenie na usunięcie drzew:

- w lasach;
- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
- na plantacjach drzew i krzewów;
- których wiek nie przekracza 10 lat
- usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
- które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
- stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.


Wójt wymierza administracyjną karę za zniszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów, za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów. Administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek.

Wykonanie wycinki drzew, na których znajdują się gniazda ptaków należy dokonać poza okresem lęgowym tj. w okresie od 16 października do 28 lutego /§ 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną Dz.U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237/

Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), przed wydaniem decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów Wójt rozważa, czy w/w przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000; jeżeli organ uzna, że wycinka drzew lub krzewów, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych w Białej Podlaskiej następujących dokumentów:

* wniosku o wydanie decyzji;

* karty informacyjnej przedsięwzięcia;

* poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

* wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

celem określenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – czy istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Wójt przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych.

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, na wniosek właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje za odszkodowaniem na rzecz właściciela nieruchomości, a w przypadku gdy na nieruchomości jest ustanowione prawo użytkowania wieczystego - na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje od właściciela urządzeń.
Ustalenie wysokości odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie następuje w drodze umowy stron.
W przypadku gdy strony nie zawrą umowy w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzew lub krzewów, odszkodowanie ustala organ, który wydał zezwolenie na ich usunięcie, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

Wniosek

        
<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA