Czyste powietrze


„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, bardziej efektywne – to inwestycja w zdrowie i bezpieczne ciepło w  domu, lepsza jakość powietrza i docelowo niższe wydatki, ponieważ nowoczesne urządzenia zużywają mniej paliwa.

Nabór wniosków prowadzony jest  trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.

Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) . 

 

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

Forma dofinansowania: dotacja, dotacja z prefinansowaniem, dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Więcej o programie: https://czystepowietrze.gov.pl

Dane liczbowe dotyczące wdrażania programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Siemień według stanu na dzień 30 czerwca 2024 roku:

–  liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 146,
–  liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 72,
–  kwota wypłaconych dotacji – 2.549.473,74 zł.


Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze

czynny w Urzędzie Gminy w Siemieniu, ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień, pokój nr 11.