Harmonogram odbioru odpadów


      

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE  GMINY SIEMIEŃ:

 

Na podstawie uchwały Nr XII/94/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemień:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Siemień od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

– 15,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregacja)

– 30,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane (odpady zmieszane).

 

Terminy płatności nie uległy zmianie:

  a) za pierwszy kwartał – 15 marca danego roku;
  b) za drugi kwartał – 15 maja danego roku;
  c) za trzeci kwartał – 15 września danego roku;
  d) za czwarty kwartał – 15 listopada danego roku;

bez wezwania gotówką u inkasenta (sołtysa), w kasie Urzędu Gminy Siemień lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemień

nr 33 8042 0006 0710 0752 2000 0490 BS O / Siemień

(tytuł przelewu: Imię Nazwisko, adres nieruchomości, opłata za odbiór odpadów komunalnych – kw…… rok……)

2. Brak wpłaty lub wpłata w wysokości niższej od należnej spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemień za 2023 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemień za 2022 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemień za 2021 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Siemień