Wsparcie dla rolnikow


Urząd Gminy w Siemieniu informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,
w postaci suszy mogą składać w Urzędzie Gminy w Siemieniu (pokój nr 10 lub 11) indywidualne oświadczenia o powstałych stratach do dnia 13 lipca 2018 r.

Dokumenty, które należy złożyć dostępne są w tut. Urzędzie pokój nr 10 lub 11. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska
i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2018 r. składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).

Komisja dokona oszacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat będzie podstawą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.