Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)


Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości zabudowanej został zobowiązany do  poinformowania Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  o rodzaju używanego źródła ciepła (pieca, kominka itp.) i spalanego paliwa. W związku z tym  każdy właściciel bądź zarządca budynku ma obowiązek  złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Ministerstwa. zawierającej w/w dane . 

Celem wymienionych działań jest stworzenie bazy danych o źródłach ciepła i w konsekwencji podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczenia jakim jest emisja substancji powodującej smog. CEEB będzie narzędziem pomocnym w procesie wymiany starych kotłów grzewczych.   

Sposób składania deklaracji:

Forma papierowa:   w Sekretariacie Urzędu Gminy Siemień, ul. Stawowa 1B,21-220 Siemień lub listownie na w/w adres Urzędu Gminy.

Terminy składania deklaracji:

W przypadku budynków już istniejących: od 1 lipca 2021 przez okres 12 miesięcy

W przypadku nowopowstałych budynków: 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Poprzedni Zbiórka zużytych opon
Następny