Dodatek węglowy – informacja


Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek węglowy to świadczenie wypłacane jednorazowo.

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

  • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,
  • główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

W celu otrzymania świadczenia, należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do gminy. Gmina może nas wezwać do uzupełnienia braków formalnych. Wzór wniosku jest jednolity dla wszystkich gmin. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy obejmuje gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwa stałe czyli węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.

Ważne! Aby otrzymać dodatek węglowy na ogrzanie gospodarstwa domowego, nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest miejsce zamieszkania.

Dodatek węglowy przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, które używa paliwa węglowego do ogrzewania. Aby otrzymać dodatek węglowy nie trzeba przedstawiać faktur na zakup paliwa węglowego. Niezbędne do otrzymania świadczenia jest spełnienie przesłanek wskazanych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz prawidłowe wypełnienie wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wniosek o dodatek węglowy dostępny w GOPS Siemień oraz do pobrania w załączniku.
Druk można będzie również pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dodatek węglowy można otrzymać przelewem na konto lub w formie gotówkowej.

Jeśli chcemy otrzymać dodatek przelewem, we wniosku o dodatek węglowy należy wpisać numer rachunku  płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Nie musi on należeć do osoby składającej wniosek o wypłatę dodatek węglowy.

Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy. Jednorazowe świadczenie jest przyznawane po rozpatrzeniu prawidłowo złożonego wniosku.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek o dodatek węglowy jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski przyjmuje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu.

Tel kontaktowy: 354 71 58, 354 71 61

 

Wzór wniosku

Poprzedni Dożynki gminne 2022
Następny Jesienna akcja szczepień lisów