Harmonogram odbioru odpadów na 2020 r.


 

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE  GMINY SIEMIEŃ:

 

Na podstawie uchwały Nr VII/49/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemień:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Siemień od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

– 10,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregacja)

– 20,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane (odpady zmieszane).

 

Terminy płatności nie uległy zmianie:

  a) za pierwszy kwartał – 15 marca danego roku;
  b) za drugi kwartał – 15 maja danego roku;
  c) za trzeci kwartał – 15 września danego roku;
  d) za czwarty kwartał – 15 listopada danego roku;

bez wezwania gotówką u inkasenta (sołtysa), w kasie Urzędu Gminy Siemień lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemień

nr 92 8042 0006 0710 0752 2000 0010 BS O / Siemień

(tytuł przelewu: Imię Nazwisko, adres nieruchomości, opłata za odbiór odpadów komunalnych – kw…… rok……)

2. Brak wpłaty lub wpłata w wysokości niższej od należnej spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Poprzedni GOK w Siemieniu oraz Pracownia Magia Edukacji zapraszają na warsztaty
Następny Setne urodziny