INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ NA TERENIE GMIN: JABŁOŃ, MILANÓW, PARCZEW


Parczew, dnia 12 grudnia 2017r.

 

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ NA TERENIE GMIN: JABŁOŃ, MILANÓW, PARCZEW

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie informuje, że gminy Jabłoń, Milanów oraz Parczew w powiecie parczewskim zostały włączone do obszaru objętego ograniczeniami (STREFA CZERWONA) w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń

 

W związku z powyższym, na terenie gmin Jabłoń, Milanów oraz Parczew nakazuje się:

 1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi.

 

 1. Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

 

 1. Sporządzenie spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury, knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.

 

 1. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

 

 1. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych:
 2. a) przed wjazdami i wejściami do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, oraz wyjazdami i wyjściami z tych gospodarstw (szerokość wjazdu do gospodarstwa, długość-nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z gospodarstwa; szerokość furtki, długość nie mniejsza niż 1 m)
 3. b) wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń (szerokość wejścia, długość nie mniejsza niż1 m)

– a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym utrzymywanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego ( 2 % VIRCON S, 2 % VIROCID, soda kaustyczna, Rapicid)

 

 1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.

 

 1. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz czyszczenie i odkażanie obuwia.

 

 1. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie

 

 1. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi i sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń oraz środków transportu wykorzystywanych do przewozu świń (rejestr).

 

 1. Kontrola stanu zdrowia świń przeprowadzana rano i wieczorem (rejestr)

 

 1. Zgłaszanie każdego przypadku padnięcia trzody chlewnej do Powiatowego InspektoratuWeterynarii w Parczewie.

 

 1. Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku podejrzenia wystąpienia ASF do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, wójta lub burmistrza.

 

 1. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługa świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do tego celu.

 

 1. Zabezpieczenie słomy używanej w gospodarstwie przed dostępem zwierząt dzikich.

 

 1. Zgłaszanie wszelkich zmian stanu stada świń ( urodzenia, padnięcia, kupno, sprzedaż, ubój na użytek własny) do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu 24 h od zdarzenia.

 

 1. Zakazuje się:

– wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt

–  wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz tych dzików

– karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom

– wykorzystywania w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem

 

 1. Dopuszcza sie ubój świń w gospodarstwie na użytek własny pod warunkiem, że były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem, a ponadto gdy:

-świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu, a mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu ( w przypadku podejrzenia afrykańskiego pomoru świń lekarz weterynarii pobiera próbki do badań laboratoryjnych w kierunku wykrycia ASF)

(zgłoszenie uboju na użytek własny do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem, badanie na włośnie)

 

 

ZASADY PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ – SPRZEDAŻ:

1) hodowca powinien znaleźć rzeźnię, która odbierze świnie

2) rzeźnia musi wysłać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Parczewie informację z listą osób, od których deklaruje się odebrać świnie

3) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Parczewie informuje urzędowego lekarza wet. o konieczności pobrania krwi od świń

4) hodowca świń po 4 dniach od pobrania krwi powinien dowiadywać się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Parczewie czy są wyniki badań krwi (wyniki badań są ważne 15 dni licząc od dnia pobrania krwi)

5) kiedy będą już wyniki badań, hodowca powinien zgłosić się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Parczewie w celu wydania pozwolenia na sprzedaż (trzeba mieć ze sobą księgę rejestracji świń, rejestr wejść osób do pomieszczeń, rejestr wjazdów środków transportu do przewozu świń na teren gospodarstwa, spis świń z podziałem na grupy)

6) hodowca powinien zgłosić się do urzędowego lekarza wet. w celu wypisania świadectwa zdrowia

 

ZASADY PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ – KUPNO/WSTAWIANIE:

 

Hodowca świń powinien zgłosić się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Parczewie z wnioskiem o wyrażenie zgody na kupno/wstawienie świń (trzeba mieć ze sobą księgę rejestracji świń, rejestr wejść osób do pomieszczeń, rejestr wjazdów środków transportu do przewozu świń na teren gospodarstwa, spis świń z podziałem na grupy). Powiatowy Lekarz Weterynarii po przeprowadzeniu analizy ryzyka wydaje pozwolenie na zakup świń.

 

 

 

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Parczewie

 1. Piwonia 50, 21-200 Parczew

tel.: ( 83) 354 18 75

Poprzedni PŁATNE SZKOLENIA I STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
Następny Wytyczne dotyczącepostępowania w przypadku znalezienia padłego dzika