Poprzedni Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
Następny Powszechny Spis Rolny 2020