Poprzedni Bezpłatne szkolenia w zakresie uboju zwierząt których mięso przeznaczone jest na użytek własny
Następny Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018