OZE w Gminie Siemień I


OZE 21 maja 2020

 

OZE w Gminie Siemień I

W dniu 20 maja 2020 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Wójt Gminy Siemień Tomasz Kanak działający przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Małgorzaty Zarębskiej podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt „OZE w Gminie Siemień I” który został wybrany do dofinansowania na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Projekt swoim zakresem obejmuje montaż:

  • Instalacji fotowoltaicznej w ilości 140 szt.
  • Instalacji solarnych w ilości 118 szt.
  • Instalacji kotłów  w ilości 21 szt.

Celem realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Siemień. Jakość środowiska zostanie dostosowana do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynieni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Dlatego też, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zmierza do poprawy efektywności energetycznej gminy poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

Wartość ogółem: 4 203 855,60

Dofinansowanie: 2 326 392,00

Poprzedni Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Siemień z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siemieniu
Następny Lubelska e-spiżarnia