PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2024


Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siemieniu ul. Stawowa 1B, 21-220 Siemień informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość otrzymanego dofinansowania: 255 118, 32 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 255 118, 32 zł.

 

CEL I ADRESACI PROGRAMU

Głównym celem Programu jest prowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wsparciem w ramach Programu zostanie objętych 9 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Siemień.

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

 

NA CZYM MOGĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane
    przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Poprzedni Ćwiczenia obronne DEFENDER-24 i DRAGON-24.
Następny PROJEKT 'SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI' - REKRUTACJA UCZESTNIKÓW