Program „Opieka 75+”


Program „Opieka 75+” na rok 2022 skierowany jest do osób w wieku 75 lat i więcej, zamieszkujących na terenie Gminy Siemień, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także pozostającymi w rodzinie. Pomoc w formie przyznania usług opiekuńczych w ramach Programu realizowana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu do dnia 31.12.2022 r.

Poprzedni Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim
Następny OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemień