Projekt „Szkoły przyszłości”


opis_www_siemien_1 opis_www_siemien_2

 

Gmina Siemień realizuje projekt „Szkoły przyszłości” – projekt  nr FELU.10.03-IZ.00-0114/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

 

Całkowita wartość projektu to 988 393,41 zł, w tym dofinansowanie 883 393,41 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 840 134,40 zł. 

 

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost jakości kształcenia realizowanego przez 2 szkoły podstawowe Gminy Siemień oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u co najmniej 95% z grupy 213 uczniów (100 dz. + 113 chł.) i 41 nauczycieli (32 K i 9 M) w okresie do 28.02.2026 r. poprzez wdrożenie programów rozwojowych przyczyniających się do zwiększenia dostępu do edukacji dobrej jakości, włączającego kształcenia, ułatwienia mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowane w projekcie działania bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia:

 1. a) Celu Polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych;
 2. b) Celu szczegółowego 4f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Osiągnięcie założonego w projekcie celu głównego możliwe będzie dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie działań wynikających bezpośrednio z przeprow. diagnozy potrzeb. W oparciu o zdiagnoz. potrzeby zaplanowano w projekcie następujące działania:
 3. Upowszechnienie modelu dostępnej szkoły poprzez dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami.
 4. Realizację dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, w tym kompetencje cyfrowe, zielone i rozwijające talenty i zainteresowania uczniów.

III. Podniesienie jakości kształcenia i rozwój umiejętności uczniów poprzez zakup dodatkowego wyposażenia do 2 szkół objętych projektem, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć dodatkowych. Pomoce te wykorz. będą zarówno w trakcie realizacji projektu jak też po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości. Zakupione wyposażenie pozwoli na udział w zajęciach uczniom z niepełnosprawnością na równi z pozostałymi osobami.

 1. Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz wsparcia rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zakresie stymulowania rozwoju ucznia
 2. Utworzenie 2 Szkolnych Ośrodków Kariery- doradztwo edukacyjno- zawodowe
 3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem, w tym pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

 

Grupę docelową stanowi 213 uczniów (100 dz. i 113 chł.) uczęszczających do 2 szkół podstawowych z terenu wiejskiej Gminy Siemień: Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siemieniu (158 os. – 75 dz. i 83 chł.), Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Juliopolu (55 os. – 25 dz. i 30 chł.), 41 nauczycieli (32 K i 9 m) zatrudnionych w tych szkołach, 100 rodziców (80 K i 20 M).

 

Udział w projekcie wyrówna dostęp dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do usług edukacyjnych o wysokiej jakości oraz pozwoli na przełamanie barier w zakresie mobilności edukacyjnej (zajęcia realizowane w miejscu ich zamieszkania, bez konieczności dojazdu do większych ośrodków) oraz zwiększy dostępność dla osób niepełnosprawnych – w ramach wdrażanych działań przewidziano możliwość skorzystania z szeregu usług dostępowych, jak tłumacz języka migowego, skorzystanie z pętli indukcyjnej, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, zapewnienie dowozu dla osób niepełnosprawnych, biuro projektu pozbawione barier architektonicznych.

 

Rezultaty projektu:

 • 2 szkoły objęte wsparciem
 • 213 uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem
 • 41 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem
 • 13 dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem
 • 72 uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym
 • 203 uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 40 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu

#FunduszeUE

Poprzedni Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028″
Następny SPRAWOZDANIE z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023