Poprzedni Konsultacje nad projektem rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
Następny Pierwsze Ogólnopolskie Święto - wdzięczni Polskiej Wsi