Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019


Treść sprawozdania

Poprzedni Gminny Dzień Kobiet
Następny Gala konkursu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2019”