Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022


Sprawozdanie

Poprzedni Spotkanie informacyjne dot. programu "Czyste powietrze"
Następny Życzenia Wielkanocne