Zwrot podatku akcyzowego za zakupione paliwo rolnicze


 

Od 3 do 31 sierpnia 2020 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć:

– faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00 do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. W 2020 r. zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

– dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz.1149 i 1824) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Limity, obowiązujące w 2020 roku, stanowią sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok,
    w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Zaleca się wcześniejsze pobranie wniosku ze strony internetowej Urzędu Gminy oraz, w miarę możliwości, przygotowanie wniosku do złożenia bez konieczności wypełniania na miejscu.

Prosimy o wskazywanie we wniosku nr rachunku bankowego na który przelewane będą środki.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą przy bezwzględnym zachowaniu następujących zasad:

– obowiązek zakrywania ust i nosa,
– zachowanie min. 1,5 m odległości,
– dezynfekcja rąk przy wejściu do Urzędu (dozowniki z płynem dostępne przy wejściu)
– w pomieszczeniu, gdzie składane są wnioski, może przebywać tylko jedna osoba

Wzór wniosku

Treść uchwały

Poprzedni BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
Następny Uchwała NR XI/79/2020 Rady Gminy Siemień z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami