Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR


Uprawnionymi osobami są dzieci, uczęszczające do szkoły podstawowej lub średniej, które łącznie spełniają poniższe punkty:

  • dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR
  • dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Można otrzymać dofinansowanie na:

  • ​​ ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Osoby spełniające kryteria uczestniczenia w projekcie mogą pobrać i złożyć (do dnia 4 listopada 2021 r., do godz. 12.00) w siedzibie Urzędu Gminy w Siemieniu, pokój nr 17  odpowiednie oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku chęci wzięcia udziału w projekcie.

W przypadku dzieci nieletnich oświadczenie wraz ze zgodą wypełnia rodzic/opiekun prawny, w przypadku ucznia pełnoletniego dokumenty wypełnia on sam.

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć je do oświadczenia.

Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ

Poprzedni
Następny Oratorium