Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.


Treść zarządzenia

Poprzedni Projekt zmiany studium
Następny Dzień Edukacji Narodowej