Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.


Treść dokumentu

Poprzedni Wójt Gminy Siemień ogłasza otwarty konkurs ofert w 2019 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: zintegrowania i aktywizacji społeczności lokalnej
Następny Konkurs Kinder pn. „Wspólne czytanie”