Poprzedni Dyplom Gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy potwierdzający objęcie Dożynek Gminnych w Siemieniu Narodowym Patronatem
Następny Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.