Poprzedni SPRAWOZDANIE z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023
Następny Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców w dniu 7 kwietnia 2024 r.