Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020


Treść sprawozdania

Poprzedni
Następny INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ