Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Siemień z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat oraz lokali przeznaczonych do użyczenia


Treść zarządzenia

Poprzedni Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018
Następny Okręgowego Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie - informacje