KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU wraz z oświadczeniem rodzica