Nabór wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (solary, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę, pompy ciepła) do 17 czerwca 2019 roku – wymagane dokumenty


Nabór wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (solary, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę, pompy ciepła) do 17 czerwca 2017 roku.

Gmina Siemień zamierza przystąpić do naboru wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: solary, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę, pompy ciepła aerotermalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oferowane dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto).

Ogólne informacje i wytyczne w zakresie naboru wniosków jakie należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do projektu:

 1. Deklarację oraz ankietą informacyjną należy złożyć osobiście na odpowiednim formularzu udostępnionym przez Urząd Gminy wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do 17 czerwca 2019 r. ; pokój nr 13 w Urzędzie Gminy Siemień, ul. Stawowa 1b, 21 – 220 Siemień.
 2. Wnioskodawca musi spełniać następujące kryteria:
  a) być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na terenie Gminy Siemień, na której planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo);
  b) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy –budynki, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31 marca 2020 r.;
  c) nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy Siemień w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, ścieki odbiór odpadów komunalnych itd.;
 3. Koszty podatku VAT nie stanowią wartości dofinansowania i będą pokryte przez mieszkańca. Stawka podatku VAT będzie wynosiła 8% w przypadku instalacji montowanych wewnątrz lub na budynku mieszkalnym oraz 23% poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, garażu, budynku gospodarczym itp.).
 4. Złożenie wniosku do Urzędu Gminy Siemień o dofinansowanie do instalacji OZE jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dostarczenie na etapie odbioru wykonanej instalacji aktualnych pozytywnych badań technicznych instalacji elektrycznej. Badania techniczne zostaną wykonane na koszt i zlecenie użytkownika instalacji. Szczegóły badań zostaną określone w umowie.
 5. Koszty, które mieszkańcy będą musieli ponieść za udział w projekcie zależą od wielkości instalacji OZE.
 6. Kotły na biomasę będę przystosowane wyłącznie na pellet bez rusztu awaryjnego –niedozwolone jest stosowanie innego opału w kotle c.o., tj. węgiel, koks, miał, ekogroszek.
 7. Ilość osób zamieszkujących wpisana w ankietach informacyjnych będzie weryfikowana na podstawie „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
 8. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości/rzetelności podanych danych.
 9. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z montażem instalacji. Na podstawie zgłoszeń Gmina opracuje wniosek o dofinansowanie projektu, który w przypadku otrzymania wsparcia zostanie skierowany do dofinansowania.
 10. Osoby, które złożyły już ankiety (podania) w latach poprzednich i są nadal zainteresowane projektem, proszone są o ponowne wypełnienie dokumentów.

 

Wymagane dokumenty:

Ankieta informacyjna – instalacja kolektorów słonecznych

Ankieta informacyjna – kotłowni na biomasę

Ankieta informacyjna – instalacja pomp ciepła

Ankieta informacyjna – instalacja fotowoltaiczna

Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE

Pełnomocnictwo właściciela nieruchomości

Deklaracja zwiększenia wkładu własnego w związku z udziałem w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE

Poprzedni Otwarte Strefy Aktywności na terenie gminy Siemień
Następny LGD – Konsultacje społeczne – I etap