OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Siemień w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Siemień


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Siemień

o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Siemień w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Siemień

Wójt Gminy Siemień, działając na podstawie art. 6 oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278)

zawiadamia, że

w dniach od 30 kwietnia 2024 r. do 10 czerwca 2024r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne   projektu uchwały Rady Gminy Siemień w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Siemień.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji, w szczególności od mieszkańców Gminy Siemień, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na terenie Gminy Siemień działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałych zainteresowanych osób i podmiotów uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag. Formularz uwag dostępny będzie:
 • na stronie internetowej Gminy Siemień:  www.siemien.pl
 • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemień: https://ugsiemien.bip.lubelskie.pl – w zakładce rewitalizacja;
 • w formie papierowej w Urzędzie Gminy Siemień, ul. Stawowa1b, 21-220 Siemień (pokój nr 17).

Wypełnione formularze i ankiety należy dostarczać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mali: inwestycje@siemien.pl
 • drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Siemień, ul. Stawowa1b, 21-220 Siemień
 • bezpośrednio do Urzędu Gminy Siemień (pokój nr 17) w godzinach pracy Urzędu. 
 1. Spotkania konsultacyjnego otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia projektu Rady Gminy Siemień w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Siemień.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27.05.2024 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siemień, ul. Stawowa1b, 21-220 Siemień.

 • Zbieranie uwag ustnych:
 • przekazanych z wykorzystaniem numeru telefonu – uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 83 354 80 86  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Siemień;
 • przekazanych osobiście w Urzędzie Gminy Siemień, ul. Stawowa1b, 21-220 Siemień (pokój nr 17) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Siemień;
 • osobiście w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego w dniu 27.05.2024r. o godz. 10.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siemień.

Uwagi do projektu Uchwały można składać do dnia 10.06.2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Siemień.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 30 kwietnia 2024r. oraz po dniu 10 czerwca 2024r.,
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Materiały informacyjne zostaną zamieszczone

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemień: https://ugsiemien.bip.lubelskie.pl – w zakładce rewitalizacja,
 • na stronie internetowej Gminy Siemień: www.siemien.pl,
 • oraz będą dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Siemień, ul. Stawowa1b, 21-220 Siemień (pokój nr 17) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Siemień:

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914),
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemień: https://ugsiemien.bip.lubelskie.pl – w zakładce rewitalizacja,
 • na stronie internetowej: www.siemien.pl, .
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siemień, ul. Stawowa1b, 21-220 Siemień,
 • poprzez wywieszenie  w  widocznym  miejscu  w  miejscowościach  znajdujących  się w wyznaczonych obszarach rewitalizacji,
 • przez wywieszenie w widocznym miejscu we wszystkich sołectwach Gminy Siemień.

Raport podsumowujący każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowany zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Siemień: www.siemien.pl, na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemień https://ugsiemien.bip.lubelskie.pl – w zakładce rewitalizacja oraz na żądanie osób zainteresowanych, zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy Siemień.

                                                                                                         

                                                                                                        Wójt Gminy Siemień

                                                                                                                Tomasz Kanak

 

Obwieszczenie o konsultacjach

Formularz składania uwag

Projekt uchwały

Zarządzenie nr 17 Wójta Gminy Siemień z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Siemień w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Siemień

Klauzula informacyjna

Poprzedni OGŁOSZENIE O SESJI W DNIU 26.04.2024 R.
Następny OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Siemień o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siemień na lata 2023-2030