dzisiaj jest: 21 marca 2018. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
wersja polska 
Gminna Ewidencja Zabytków
Azbest
Ochrona Środowiska
Wzory wniosków
Uchwały
Zarządzenia
Informacje
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Urząd Gminy Siemień
tel. +48 (83) 354-70-01
administrator@siemien.pl
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością   regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru.

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siemień jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.


Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

2) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.);

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm);

4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635, z późn. zm.).Jednostka odpowiedzialna:


Urząd Gminy w Siemieniu, Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, ul. Stawowa 1B, 21-220 Siemień, pok. nr 17 (I piętro)


Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

1) wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Opłata skarbowa:


1) za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł.

2) Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

3) za zmianę wpisu wynosi 25,00 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Siemieniu (np. w kasie urzędu, na poczcie, przelewem bankowym)
NUMER KONTA: 92 8042 0006 0710 0752 2000 0010 BS O/Siemień
Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej – odbiór odpadów.


Forma załatwienia:

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wójt Gminy Siemień dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
 

Informacje dodatkowe:


1. W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

2. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw).

3. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siemień jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1)  posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3)  spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4)   zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy transportowo-magazynowej.

4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Siemień jest obowiązany do:

1) Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

2) Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

5. W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siemień jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Siemień wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.REJESTR DZIALALNOSCI REGULOWANEJ.docx


WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
 

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU.doc

REJESTR DZIALALNOSCI REGULOWANEJ.docx

        
<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA