Dodatek osłonowy


Dodatek osłonowy to świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych.

Zmiany do przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wprowadza art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

 

Terminy składania wniosków:

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemieniu  do dnia 30 kwietnia 2024 r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu: 83 354 71 58

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dochody
Dodatek osłonowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1 500,00 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Dochód w oparciu, o który będzie przyznawany dodatek osłonowy, będzie wyliczany w rozumieniu zapisów art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
W przypadku wniosków składanych od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. rokiem bazowym weryfikacji dochodów jest rok 2022.

 

Stawki dodatku

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio poniżej po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, który wynosi 14,4 %.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzymywało 400,00 zł/500,00 zł* przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2100,00 złotych netto miesięcznie, (wysokość w roku 2024 – 228,8zł/286,00zł*)
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzymywało 600,00 zł/750,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych netto miesięcznie na osobę, (wysokość w roku 2024 – 343,20 zł/429,00 zł*)
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzymywało 850,00 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych netto miesięcznie na osobę, (wysokość w roku 2024 – 486,20 zł/607,75 zł*)
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzymywało 1150,00 zł/1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę. (wysokość w roku 2024 – 657,80 zł/822,25 zł*)

*Wyższą kwotę dofinansowania otrzymają gospodarstwa domowe, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Paliwo stałe – palne ciało stałe pochodzenia naturalnego lub otrzymane sztucznie, wykorzystywane jako źródło energii cieplnej. Używane do celów przemysłowych, technicznych, gospodarczych itp. Przykładowe rodzaje paliw stałych: węgiel kamienny i brunatny, pellet, zrębki, drewno, ekogroszek, brykiet, koks, miał.

 

Rozstrzygnięcie wniosku
Przyznanie dodatku nie wymaga decyzji, a informacja w tej sprawie zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres e-mail lub będzie ją można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu w godzinach: 7.30-14 – 15.30. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

 

Wypłaty dodatków osłonowych
Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Dokumenty do pobrania

wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Ustawa o dodatku osłonowym Dz.U. 2023 poz. 579 i zmiana do ustawy opublikowana 22 grudnia 2023 poz. 2760 – zmiana do ustawy o dodatku osłonowym reguluje art. 12.

Treść rozporządzenia

Poprzedni Postanowienie Nr 5/2024 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Następny Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Statutów wszystkich sołectw Gminy Siemień