Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Statutów wszystkich sołectw Gminy Siemień


            W związku z koniecznością dostosowania statutów sołectwa do zmienionej ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Siemień  zarządzeniem nr 2 z dnia 23 stycznia 2024 roku ogłosił konsultacje społeczne projektu zmiany statutów sołectw.

Zmiana statutu polegać będzie na zmianie zapisów w §3 ust. 2 statutów poszczególnych sołectw których aktualne brzmienie:

„2. Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.”

proponuje się zastąpić nowym:

„2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.” 

 

Opinie i uwagi w zakresie proponowanych zmian można zgłaszać w terminie od dnia 23
do dnia 29 stycznia 2024 r. w formie pisemnej poprzez:

 1. pisemne uwagi kierowane przez mieszkańców do Urzędu Gminy Siemień;
 2. zgłaszanie uwag lub propozycji mieszkańców na formularzu ankietowym, stanowiącym załącznik Nr 22 do niniejszego zarządzenia, składanym osobiście:
  1. w sekretariacie Urzędu Gminy,
  2. drogą elektroniczną na adres urzad@siemien.pl z dopiskiem: „Konsultacje – zmiana Statutów sołectw”
  3. lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Siemieniu, ul. Stawowa 1B, 21-220 Siemień.

Treść ankiety dostępna jest:

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy ;
 • w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siemieniu;
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy ;
 • w sekretariacie Urzędu.
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 2 WÓJTA GMINY SIEMIEŃ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany Statutów wszystkich sołectw Gminy Siemień

 

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY SIEMIEŃ z dnia 24 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie NR 2 Wójta Gminy Siemień w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany Statutów wszystkich sołectw Gminy Siemień

Poprzedni Dodatek osłonowy
Następny INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ